ورود همراه به کلینیک به جز موارد ذیل ممنوع می باشد؛
ورود همراه به کلینیک به جز موارد ذیل ممنوع می باشد؛

مراجعین باردار و سالخوردگان: صرفاً یک همراه/ کودکان نیازمند سونوگرافی: صرفاً یک همراه/ کودکان نیازمند به عکس رنگی:صرفاً دو همراه/ جهت انجام عکس رنگی رحم:صرفاً یک همراه

ورود همراه به این کلینیک به جز موارد ذیل ممنوع می باشد؛

مراجعین باردار و سالخوردگان:       صرفاً یک همراه

کودکان نیازمند سونوگرافی:            صرفاً یک همراه

کودکان نیازمند به عکس رنگی:         صرفاً دو همراه

جهت انجام عکس رنگی رحم:          صرفاً یک همراه


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام