در زمان همه گیری بیماری های عفونی ، استفاده از ماسک برای تمامی مراجعین الزامی است.
در زمان همه گیری بیماری های عفونی ، استفاده از ماسک برای تمامی مراجعین الزامی است.

الزام استفاده از ماسک 

در زمان همه گیری بیماری های عفونی ، استفاده از ماسک برای تمامی مراجعین الزامی است.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام