اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
ورود همراه به کلینیک به جز موارد ذیل ممنوع می باشد؛
ورود همراه به کلینیک به جز موارد ذیل ممنوع می باشد؛

مراجعین باردار و سالخوردگان: صرفاً یک همراه/ کودکان نیازمند سونوگرافی: صرفاً یک همراه/ کودکان نیازمند به عکس رنگی:صرفاً دو همراه/ جهت انجام عکس رنگی رحم:صرفاً یک همراه

سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه، ۱۳۹۹